TILL LÄRAREN

1. Arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare

1.1. Målsättningarna med och beskrivning av arbetskapacitetsintyget
1.2. 1.2. Utbildning, bedömning och betyg

Med hjälp av arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare hjälper vi studerandena att sköta om sitt eget välmående. Målet är att öka studerandenas kunskap, förmåga och motivation att sköta om sin hälsa och sitt välbefinnande både under studietiden och senare, så att upprätthållandet av arbetsvälmåendet blir en naturlig del av deras livsstil. I andra paragrafen i lagen om yrkesutbildning sägs det att syftet med examina och utbildningarna är att ge studerandena färdigheter för kontinuerligt upprätthållande av arbets- och funktionsförmågan samt stödja studerandenas utveckling till goda, balanserade och civiliserade människor. Med hjälp av arbetskapacitetsintyget kan vi underlätta och möjliggöra inlärningen av de här färdigheterna.

1/3

Vi stödjer yrkesutvecklingen samt svarar på utmaningarna när det gäller arbetsförmågan inom den egna branschen, till exempel när det handlar om arbetssäkerhet och -ergonomi.

2/3

Vi motiverar och handleder studerandena att på eget initiativ upprätthålla sin funktions- och arbetsförmåga samt sköta om sin hälsa och sitt välmående bland annat med hjälp av hälsofrämjande motion.

3/3

Vi stödjer studerandena att delta både som en del av gruppen och som självständiga aktörer.

För läraren är arbetskapacitetsintyget ett sätt att lyfta fram de saker som studerandena skall lära sig och som stödjer deras arbetsförmåga och välmående. Vi har i arbetskapacitetsintyget inkluderat de centrala element med vilka man upprätthåller sin arbetsförmåga och sitt välmående: motion, hälsokompetens samt fritidsintressen och samarbetsfärdigheter. Med hjälp av arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare inkluderar läraren de här delområdena i examen och sammanfogar de olika delområdena med de motsvarande områdena inom examen.

För studeranden är arbetskapacitetsintyget ett bevis på att han/hon har kunskap om arbetsförmåga och välmående. Tack vare det som studeranden har lärt sig klarar han/hon av att sköta om sitt eget välmående. Studeranden vet vilka faktorer som inverkar på hur arbetsgemenskapen mår och kan delta i och hjälpa till att bygga upp den gemensamma arbetsvälmågan. Arbetskapacitetsintyget och de studiemetoder som ingår i den här helheten hjälper studerandena att ta hand om sin egen hälsa och arbetsförmåga.
Arbetskapacitetsintyget är för utbildningsanordnaren ett sätt att bära sitt samhällsansvar och säkerställa utbildningsgarantin. Tack vare arbetskapacitetsintyget kan vi synliggöra undervisningsinnehållet i modellen för en välmående inlärningsmiljö som förbättrar funktionsförmåga, hälsa och välmående. Arbetskapacitetsintyget skall få dem som arbetar i läroanstalterna att främja hälsa och välmående inom studerandegemenskapen.
Arbetskapacitetsintygsstudierna visar för arbetsgivaren att den som söker arbete har motivation, kunskap och förmåga att ta hand om sin egen funktions- och arbetsförmåga.

Ladda ner handboken för arbetskapacitetsintyget

(pdf)

1.1. Målsättningarna med och beskrivning av arbetskapacitetsintyget

Det är frivilligt för utbildningsanordnaren att arrangera undervisning i och handledning för arbetskapacitetsintyget. Det är också frivilligt för studerandena att avlägga de här studierna. Det är utbildningsanordnaren som beviljar studerandena arbetskapacitetsintyget.  

Man studerar de olika delområdena inom Arbetskapacitetsintyget för yrkesverksamma som en del av yrkesutbildningens grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. De olika delområdena kan knytas till yrkesspecifika, gemensamma eller frivilliga delar av examen. Man kan också som en del av arbetskapacitetsintyget räkna till godo sådan kunskap som man har erhållit inom studentkårs- eller tutorverksamhet eller i samband med fritidsintressen. 

1.2. Utbildning, bedömning och betyg

Studeranden skall uppnå de nationella målfärdigheterna inom arbetskapacitetsintygets alla delområden. Arbetskapacitetsintyget registreras i studerandens personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) och antecknas i det administrationssystem för studieprestationer som utbildningsanordnaren använder sig av. Studeranden beviljas intyget när målsättningarna för alla delområden är uppnådda. Man får inget vitsord för arbetskapacitetsintyget.

Den person som ansvarar för undervisningen för arbetskapacitetsintygets respektive delområde bedömer studieprestationen och registrerar den i administrationssystemet. Studeranden skall uppvisa sin kunskap inom de olika delområdena genom att avlägga prov, göra en portfolio eller på annat lämpligt sätt. Ifall ett delområde avläggs utanför läroanstalten skall den ansvariga läraren eller en skilt utnämnd lärare eller handledare till vars uppgifter undervisningen och handledningen på ett naturligt sätt hör bedöma studerandens kunskap på området. Kunskapen skall vara förenlig med arbetskapacitetsintygets nationella målsättningar och substansmässigt vara knuten till de krav på arbetsförmågan som hör till den bransch studierna hänför sig till. Som stöd för bedömningen kan man använda sig av studerandens självutvärdering och arbetsplatshandledarens bedömning. En studerandes förändrade vanor när det gäller hälsa och välmående kan också användas som ett bedömningskriterium.

Den med arbetskapacitetsintygets för yrkesverksamma målsättningar förenliga kunskapen antecknas i examensbetyget och på diplomet. Under punkten där det står vilka studier som ingår i examen lägger man till följande mening: ”Studeranden har bevisligen den kunskap som arbetskapacitetsintyget för yrkesverksamma förutsätter.”

Vi rekommenderar att man till studeranden ger ett skilt Arbetskapacitetsintyg för yrkesverksamma -intyg.

Ladda ner intyget:

suomeksi (pdf)
på svenska (pdf)

2. VERKTYG OCH MATERIAL

2.1. ARBETSKAPACITETSINTYGETS MOBILAPPLIKATION
2.2. UPPGIFTSKORT
2.3. ÖVRIGT MATERIAL OCH STÖD

2.1 Arbetskapacitetsintygets mobilapplikation 

Ett av yrkesutbildningens kunskapsmål är att upprätthålla arbetsförmågan. En ung person som utbildar sig till ett yrke och som skall träda in i arbetslivet behöver lära sig hur han eller hon skall ta hand om sitt eget välmående och sin arbetsförmåga.  

Arbetskapacitetsintygsprogramvaran är ett kostnadsfritt verktyg och hjälpmedel för att inom yrkesutbildning på andra stadiet lära ut och utveckla färdigheter som gäller arbetslivet och arbetsförmågan. Programmet består av studerandenas mobilapplikation och lärarens webb-baserade användargränssnitt.

Vad är en mobilapplikation?

Mobilapplikationen är ett verktyg som stärker studerandenas arbetslivsfärdigheter, färdigheter som stöder deras arbetsförmåga samt deras delaktighet. Studerandena lär sig också mera om arbetssäkerhet och -ergonomi, om hur de skall organisera sitt jobb samt om levnadsvanor som stöder arbetsförmågan (motionsvanor, tillräckligt med vila och sömn, kost osv).

Programvaran fungerar även som ett redskap för att samla Arbetskapacitetsintygets studieprestationer och som stöd för arbetspraktiken.

Vad innehåller programvaran?

Programvaran Arbetskapacitetsintyget består av studerandenas mobilapplikation och lärarens webb-baserade användargränssnitt.

Uppgifterna i programmet handlar om förutsättningarna för yrkesarbetsförmåga, hälsokompetens, motion, fritidsintressen och samarbetsfärdigheter. Man kan utföra uppgifterna till exempel under de yrkesspecifika lektionerna, under gymnastik- eller under hälsokunskapslektionerna. En del av uppgifterna skall göras på arbetsplatsen eller som självstudier utanför läroanstalten.

Läraren kan med sitt webb-baserade användargränssnitt skapa studiegrupper för de enskilda uppgifterna, följa med studerandenas prestationer och ge feedback på dem.

Med hjälp av mobilapplikationen utför studerandena de uppgifter som behövs för att avlägga arbetskapacitetsintyget.

Hur får läraren tillgång till programvaran?

Läraren har ett eget webb-baserat användargränssnitt för arbetskapacitetsintygsprogrammet. Man kan registrera sig som användare för lärarens användargränssnitt på adressen: tyokykypassi.net. Den registreringsnyckel som krävs för att registrera sig hittar du i lärarens handbok. Handboken innehåller också exempel på uppgifterna samt stödmaterial för de uppgifter som utförs under lektionerna.  

Snabbinstruktion för läraren (pdf – på finska)

Hur får studerandena tillgång till mobilapplikationen?

Du kan ladda ner mobilapplikationen Arbetskapacitetsintyg i affärerna Google Play och App Store. Mera detaljerade instruktioner för hur studeranden skall ladda ner och använda applikationen finns i den här länken (pdf – på finska).

SAKU ry och Arbetshälsoinstitutet har utvecklat mobilapplikationen i samarbete med Kisko Labs Oy och yrkeshögskolan Haaga-Helia. Mobilapplikationen grundar sig på studiehelheten Arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF) / Norra Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral.

2.2 Uppgiftskorten 

Arbetskapacitetsintygets uppgiftskort har tagits fram som stöd och material för lärare och handledare. Uppgiftskorten är indelade i samma delområden som arbetskapacitetsintyget. Uppgiftskorten kan fyllas i på nätet och sedan skickas de till läraren, handledaren eller alternativt till studerandens egen e-post.  

Man kan använda uppgiftskorten som sådana eller så kan man ändra på dem så att de passar ens egna syften. Uppgiftskorten utgör endast exempel på hurudana uppgifter man kan utföra inom arbetskapacitetsintygets olika delområden. SAKU ry har tagit fram uppgiftskorten i samarbete med olika aktörer:   

Arbetshälsoinstitutet, Mieli Psykisk Hälsa Finland rf, EHYT ry, Befolkningsförbundet, Nuorten Akatemia, Finlands Hjärtförbund r.f., Trafikskyddet, Andningsförbundet r.f. (arbetsgruppen Stumppi), Nyyti ry samt UKK-Institutet. Uppgiftskorten uppdateras och vi fortsätter att göra nya kort i samarbete med våra samarbetspartners.    

Uppgiftskorten hjälper studerandena att skaffa de färdigheter som behövs för arbetskapacitetsintygets olika delområden. Läraren/handledaren kan hjälpa studeranden att välja tillräckligt många uppgifter som passar just henne/honom. Man kan använda uppgiftskorten i studiegrupperna eller alternativt kan studeranden utföra dem självständigt till exempel under studietiden eller under arbetspraktikperioden.

HÄR KOMMER DU TILL UPPGIFTSKORTEN:

2.3 Övrigt material och stöd

Sidan Liikkuva amis

(finns tills vidare endast på finska)

På nätsidan Liikkuva amis finns det förklaringar och tips på hur man kan öka på den fysiska rörligheten i den egna läroanstalten:

bilder från evenemang och verksamhet som varit samt inspirerande filmklipp
tips på hur man kan öka på motionsmöjligheterna
nedladdningsbart material, affischer, motionsimpulser och annat som man kan använda för att öka på vardagsmotionen

Syftet med den här sidan är att inspirera folk att sätta igång och att visa hur man med små medel kan öka på mängden motion och på sitt eget välmående. Stig in och ta genast i bruk de bästa idéerna! Eftersom en yrkesstuderande som rör på sig alltid kommer upp ur sängen (även som 40-åring).

Nätsidan Liikkuva amis:
www.liikkuvaamis.fi

Publikationen Lupa liikkua (finns tills vidare endast på finska)

Verktygslådan Liikkuva amis -työkalupakki (pdf) (finns tills vidare endast på finska)

Sidan Smart Moves

(finns tills vidare endast på finska)

På institutet UKK:s sida Smart Moves finns det många tips och idéer samt undervisningsmaterial för att främja idrott och välmående inom yrkesutbildningen över lag. Sidorna innehåller information om hur man kan förbättra arbetsförmågan och motionera mera, liksom även hur man skall minska på sittandet och annan information som gäller välmående.

www.smartmoves.fi

Undervisningsmaterial

Idéer och tips

Bildserier för lektioner i arbetsförmåga och -välmående

(finns tills vidare endast på finska)

Inom UKK-institutets projekt Smart Moves har man gjort powerpoint -bildserier som läraren kan använda när han/hon undervisar i studiehelheten som handlar om att upprätthålla arbetsförmågan, motion och hälsokunskap. Materialet räcker för 1-2 lektioner beroende på vilken kunskapsnivå studerandena har. Bildserierna handlar om motion, kost, sömn och vila samt ergonomi. Smart Moves kommer också att i samarbete med Mieli Psykisk Hälsa Finland rf publicera en helhet om psykisk hälsa. Bildserierna lämpar sig också bra som en del av undervisningen för att avlägga arbetskapacitetsintyget.

Bildserierna finns på sidan Smart Moves

Sidan Let’s Move It

(finns tills vidare endast på finska)

På den här sidan hittar du metoder och material som har skapats inom ramen för Helsingfors universitets motionsfrämjande projekt Let’s move it. Inom forskningsprojektet Let’s move it utvecklade forskarna metoder för att få ungdomarna att motionera mera, men också metoder för att ändra undervisningspraxis och inlärningsmiljöerna så att studerandena får mera motion. Målsättningen med projektet var att utreda om man med hjälp av programmet kan skapa förändringar i läroanstalterna. Över 1 100 studeranden och nästan 200 lärare deltog i forskningsprojektet.

www.letsmoveit.fi

3. LÄRARENS ANVÄNDARSGRÄNSSNITT FÖR MOBILAPPLIKATIONEN

Läraren har ett eget webb-baserat användargränssnitt för arbetskapacitetsintygets mobilapplikation. Den registreringsnyckel som krävs vid registrering hittar du i lärarens handbok (på finska).

Handboken innehåller också exempel på uppgifter samt stödmaterial för de uppgifter som utförs under lektionerna.

4. ARBETSKAPACITETSINTYGET I STUDIEADMINISTRATIONSSYSTEMET

Starsoft har skapat en botten med vilken man kan överföra arbetskapacitetsintyget till studieadministrationssystemet. På Starsofts webbsidor hittar du information om hur du fyller i och skriver ut blanketterna samt anvisningar för hur man inkluderar arbetskapacitetsintyget i läroplanen.