OPETTAJALLE

1. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI

1.1. TYÖKYKYPASSIN TAVOITTEET JA OHJELMAT
1.2. OPINTOJEN SUORITTAMINEN, ARVIOINTI JA TODISTUS

Ammattiosaajan työkykypassilla vaikutetaan opiskelijoiden hyvinvointikäyttäytymiseen. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen niin, että työhyvinvoinnin ylläpitäminen on osa elämäntapaa. Ammatillisen koulutuksen lain toisessa pykälässä todetaan, että tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on antaa valmiuksia työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi. Työkykypassin käyttöönotto edistää ja mahdollistaa näiden valmiuksien oppimista.

1/3

Tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan oman alan työkykyhaasteisiin esim. työturvallisuuden ja -ergonomian osalta.

2/3

Motivoidaan ja ohjataan opiskelijaa omaehtoiseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon sekä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen muun muassa terveyttä edistävän liikunnan avulla.

3/3

Tuetaan opiskelijoiden osallisuutta sekä ryhmissä että itsenäisinä toimijoina.

Opettajalle työkykypassi on väline nostaa esiin työkykyä ja hyvinvointia tukevat opittavat asiat. Työkykypassiin on koottu yhteen keskeiset työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävät osa-alueet: liikunta, terveysosaaminen sekä harrastukset ja yhteistyötaidot. Ammattiosaajan työkykypassin avulla opettaja kytkee osa-alueet osaksi tutkinnon suorittamista ja liittää passin osa-alueet vastaaviin tutkinnon osiin.

Opiskelijalle työkykypassi on osoitus työkyky- ja hyvinvointiosaamisesta. Opittujen asioiden myötä opiskelija osaa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Hän tuntee työyhteisön hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, ja on mukana rakentamassa ja edesauttamassa yhteisön työhyvinvointia. Työkykypassi ja siihen liittyvät oppimisen menetelmät ohjaavat opiskelijaa välittämään omasta terveydestään ja työkyvystään.

Koulutuksen järjestäjälle työkykypassi on yksi tapa kantaa yhteiskuntavastuuta ja toteuttaa koulutustakuuta. Työkykypassin avulla tehdään näkyväksi hyvinvoivan oppimisympäristön malliin sisältyvät toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia edistävät opetuksen sisällöt. Ammattiosaajan työkykypassin avulla on tarkoitus saada oppilaitoksissa työskentelevät mukaan edistämään oppilaitosyhteisön terveyttä ja hyvinvointia.

Työnantajalle työkykypassi antaa tietoa työnhakijan omasta motivaatiosta, tiedoista ja taidoista huolehtia toiminta- ja työkyvystään.

Lataa työkykypassin käsikirja

(pdf)

1.1. Työkykypassin tavoitteet ja kuvaus

Ammattiosaajan työkykypassin opetuksen ja ohjauksen järjestäminen on koulutuksen järjestäjille vapaaehtoista, samoin passin suorittaminen on vapaaehtoista opiskelijalle. Ammattiosaajan työkykypassin myöntää opiskelijalle koulutuksen järjestäjä.

Ammattiosaajan työkykypassin osa-alueet opitaan osana ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa. Osa-alueet voidaan kytkeä ammatillisiin, yhteisiin tai valinnaisiin tutkinnon osiin. Myös opiskelijakunta- ja tutortoiminnassa sekä vapaa-ajan harrastuksissa hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi työkykypassia.

1.2. Opintojen suorittaminen, arviointi ja todistus

Opiskelijan tulee saavuttaa jokaiselta osa-alueelta työkykypassin valtakunnalliset osaamistavoitteet. Työkykypassi kirjataan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmaan (HOKS) ja sitä seurataan koulutuksen järjestäjän käyttämässä opintosuoritusten hallintajärjestelmässä. Passi myönnetään opiskelijalle, kun osa-alueiden tavoitteet on saavutettu. Työkykypassista ei anneta numeroarvosanaa.

Ammattiosaajan työkykypassin osa-alueiden osaamisen arvioi ja kirjaa opintosuoritusten hallintajärjestelmään kunkin osa-alueen opetuksesta vastaava henkilö. Passin osa-alueiden osaaminen osoitetaan näytöissä, portfoliolla tai muulla soveltuvalla tavalla. Mikäli osa-alue suoritetaan oppilaitoksen ulkopuolella, osaamisen arvioi vastuuopettaja tai erikseen nimetty opettaja tai ohjaaja, jonka tehtäviin opetus ja ohjaus luontevasti kuuluvat. Osaamisen tulee olla työkykypassin valtakunnallisten tavoitteiden mukaista ja kytkeytyä sisällöllisesti opiskeltavan alan työkykyvaatimuksiin. Arvioinnin tukena voidaan käyttää opiskelijan itsearviointia ja työpaikkaohjaajan arviointia. Yhtenä arvioinnin perusteena voidaan käyttää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia edistävän käyttäytymisen muutosta.

Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteiden mukaisesta osaamisesta tehdään merkintä tutkintotodistukseen. Merkintä tehdään päättötodistusosaan. Päättötodistuksen opintoihin sisältyvät -kohdan alle lisätään lause: ”Opiskelija on osoittanut Ammattiosaajan työkykypassin edellyttämän osaamisen.”

Opiskelijalle suositellaan annettavaksi erillinen Ammattiosaajan työkykypassi -todistus.

Lataa todistus:

suomeksi (pdf)
på svenska (pdf)

2. TYÖKALUJA JA MATERIAALIA

2.1. TYÖKYKYPASSIN MOBIILISOVELLUS
2.2. TEHTÄVÄKORTIT
2.3. MUU MATERIAALI JA TUKI

2.1 Työkykypassin mobiilisovellus

Työkyvyn ylläpito on osa ammatillisten opintojen osaamistavoitteita. Ammattiin valmistuva ja työelämään siirtyvä nuori tarvitsee keinoja omasta hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtimiseen. Työkykypassi-ohjelmisto on maksuton työkalu työelämätaitojen oppimiseen ja työkykytaitojen kehittämiseen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Ohjelmisto koostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä.

Mikä mobiilisovellus on?

Mobiilisovellus on työväline, joka vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja, työkykyä tukevia taitoja sekä osallisuutta. Se vahvistaa myös opiskelijoiden osaamista työturvallisuudesta, työergonomiasta, oman työskentelyn organisoinnista sekä työkykyä tukevista elintavoista (liikuntatottumukset, riittävä unen ja levon määrä, ravitsemus jne.).

Ohjelmisto toimii myös työkaluna opintosuoritusten keräämiseen Ammattiosaajan työkykypassiin sekä tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Mitä ohjelmisto sisältää?

Työkykypassi-ohjelmisto muodostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä.

Ohjelmiston tehtävät liittyvät ammatin työkykyvalmiuksiin, terveysosaamiseen, liikuntaan, harrastuneisuuteen ja yhteistyötaitoihin. Tehtäviä voidaan suorittaa esimerkiksi ammatillisten aineiden, liikunnan ja terveystiedon tunneilla. Osa tehtävistä toteutetaan työpaikalla tai itseopiskeluna oppilaitoksen ulkopuolella.

Opettajan web-käyttöliittymällä opettaja voi luoda opiskelijaryhmiä, jotka tekevät tehtäviä, seurata opiskelijoiden suorituksia ja antaa niistä palautetta.

Työkykypassi-mobiilisovellus on opiskelijan työkalu Työkykypassi-ohjelmiston tehtävien tekemiseen.

Miten opettaja saa ohjelmiston käyttöönsä?

Opettajalla on oma web-käyttöliittymä Työkykypassi–ohjelmistoon. Opettajan käyttöliittymän käyttäjäksi voi rekisteröityä osoitteessa: http://tyokykypassi.net. Rekisteröitymiseen vaadittava rekisteröitymisavain löytyy opettajan käyttöoppaasta. Oppaassa on myös esimerkkejä tehtävistä sekä tukimateriaaleja tehtävien tekemiseen oppitunneilla.

Opettajan pikaohje
(pdf avautuu uuteen ikkunaan)

Miten opiskelija saa mobiilisovelluksen käyttöönsä?

Työkykypassi-mobiilisovellus on ladattavissa Google Play- ja App Store -kaupoista. Tarkemmat opiskelijan ohjeet sovelluksen lataamisen ja käyttöön löytyvät tästä linkistä (pdf-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan).

SAKU ry ja Työterveyslaitos ovat kehittäneet mobiilisovelluksen ja opettajan käyttöliittymän yhteistyössä Kisko Labs Oy:n sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Mobiilisovellus pohjautuu Ammattiosaajan työkykypassi -opintokokonaisuuteen. Kehitystyötä ovat rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

2.2 Tehtäväkortit

Työkykypassin tehtäväkortit on luotu opettajille ja ohjaajille työkykypassin ohjaamisen tueksi ja materiaaliksi. Tehtäväkortit on jaettu työkykypassin osa-alueiden mukaan. Tehtäväkorteista on tarjolla sekä verkossa täytettäviä kortteja, jotka lähetetään opettajan, ohjaajan tai vaihtoehtoisesti opiskelijan omaan sähköpostiin.

Tehtäväkortteja voi käyttää sellaisenaan tai niitä voi muokata omaan käyttöön soveltuvaksi. Tehtäväkortit antavat ideoita siihen, millaisilla tehtävillä työkykypassin eri osa-alueita voidaan suorittaa. SAKU ry on tuottanut tehtäväkortit yhteistyössä eri tahojen kanssa: Työterveyslaitos, MIELI Suomen Mielenterveys ry, EHYT ry, Väestöliitto, Nuorten Akatemia, Suomen Sydänliitto, Liikenneturva, Hengitysliitto Heli ry (Stumppi-työryhmä), Nyyti ry sekä UKK-Instituutti. Tehtäväkortteja päivitetään ja uusia kortteja työstetään yhteistyötahojen kanssa myös jatkossa.

Tehtäväkortit auttavat opiskelijaa hankkimaan työkykypassin eri osa-alueissa tarvittavaa osaamista. Opettaja/ohjaaja voi ohjata opiskelijaa valitsemaan riittävän määrän hänelle sopivia tehtäviä. Tehtäväkortteja voi käyttää opiskelijaryhmän kanssa tai vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa niitä itsenäisesti esimerkiksi opiskelun tai työssäoppimisen aikana.

TÄSTÄ TEHTÄVÄKORTTEIHIN:

2.3 Muu materiaali ja tuki

Liikkuva amis -sivusto

Liikkuva amis -verkkosivustolta löytyy perusteluja ja vinkkejä oman oppilaitoksen fyysisen liikkeen lisäämiseen:

kuvia toteutetuista tapahtumista ja toiminnasta sekä innostavia videoita
ohjeita liikkumisen mahdollisuuksien lisäämiseen
ladattavaa materiaalia, julisteita, liikuntaimpulsseja ja muuta hyödynnettävää arjen liikkeen lisäämiseksi

Sivuston tarkoitus on innostaa tarttumaan toimeen ja osoittaa, miten pienillä asioilla liikettä ja hyvinvointia voidaan lisätä. Hyppää sekaan ja poimi parhaat ideat käyttöön! Koska liikkuva amis pääsee ylös sängystä (myös 40-vuotiaana).

Liikkuva amis -verkkosivu:
www.liikkuvaamis.fi

Lupa liikkua -julkaisu

Liikkuva amis -työkalupakki (pdf)

Smart Moves -sivusto

UKK-instituutin Smart Moves -sivustolta löytyy paljon ideoita ja vinkkejä sekä oppimismateriaalia liikkumisen ja yleensäkin hyvinvoinnin edistämiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Sivustolta löytyy sisältöjä työkyvyn ja liikkumisen edistämiseen kuten myös istumisen vähentämiseen ja muuhun hyvinvointiin liittyen

www.smartmoves.fi

Hyvinvoinnin ammattilainen -testi

Opiskelija voi testata testillä, miten hyvin hän hallitsee hyvinvointiansa rakentavat tekijät. Testi antaa palautteen vastaajan vahvuuksista sekä hyvinvointiin liittyvistä kehittämiskohteista.

Opetusmateriaalit

Taukoliikunta – vinkkejä

 

Diasarjat työkyvyn ja -hyvinvoinnin opetukseen

 

UKK-instituutin Smart Moves -hanke on työstänyt työkyvyn ylläpito, liikunta ja terveystieto -opintokokonaisuuden opetuksen tueksi opettajille käyttöön powerpoint-diasarjoja. Materiaalia riittää 1-2 tunniksi opiskelijan osaamistasosta riippuen. Diasarjoja on työstetty liikuntaan, ravintoon, uneen ja lepoon sekä ergonomiaan liittyen. Tulossa on myös mielen hyvinvoinnin kokonaisuus yhteistyössä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. Diasarjat soveltuvat hyvin myös osaksi työkykypassin opetusta.

Diasarjat Smart Moves -sivustolla.

Let’s Move it -sivusto

Sivustolle on kerätty Helsingin yliopiston Let’s Move It -hankkeessa luotuja menetelmiä ja materiaalia liikkeen lisäämiseksi. Let’s Move It -tutkimushankkeessa kehitettiin keinoja lisätä nuorten liikkumista sekä tapoja muuttaa opetuskäytäntöjä ja oppimisympäristöjä liikunnallisesti aktiiviseksi. Hankkeen tavoitteena oli arvioida, onnistutaanko ohjelmalla luomaan muutosta oppilaitoksiin. Tutkimusvaiheessa mukana oli yli 1100 opiskelijaa ja lähes 200 opettajaa.

www.letsmoveit.fi

3. OPETTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ MOBIILISOVELLUKSEEN

Opettajalla on oma web-käyttöliittymä työkykypassin mobiilisovellukseen. Rekisteröitymiseen vaadittava rekisteröitymisavain löytyy opettajan käyttöoppaasta (pdf avautuu uuteen ikkunaan).

Oppaassa on myös esimerkkejä tehtävistä sekä tukimateriaaleja tehtävien tekemiseen oppitunneilla.

4. Ammattiosaajan työkykypassi selkokielellä

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. (lähde: selkokeskus.fi)

Ammattiosaajan työkykypassista on tehty myös selkokielinen versio. Selkokielisessä materiaalissa on samat teemat ja toimintalogiikka kuin yleiskielisessä työkykypassissa, mutta sisältöä ja tehtäväkorttien määrää on karsittu ja lisäksi materiaali on kauttaaltaan mukautettu selkokielelle.

Vinkkejä selkopuheeseen ja työkykypassin ohjaamiseen selkokielellä:

  • Puhu rauhallisesti ja luonnollista puhekieltä.
  • Käytä tavallisia sanoja ja helppoja lauserakenteita.
  • Puhu yhdestä asiasta kerrallaan.
  • Varmista, että oppilas ymmärtää toimintaohjeet ja tuntee työkykypassin aiheet ja niihin liittyvän sanaston.
  • Anna oppilaalle aikaa reagoida ja ymmärtää.

Lisää tietoa selkokielestä ja -puheesta sekä selkojulkaisuista on Selkokeskuksen sivuilla: www.selkokeskus.fi

5. Materiaalia oppimisen avuksi

Matkalla Ammattiosaajan työkykypassiin -opas

Savon ammattiopiston Matkalla Ammattiosaajan työkykypassiin -oppaan avulla opiskelija voi tutustua työkykykäsitteeseen ja siihen liittyvään sanastoon itsenäisesti tai yhdessä opettajan kanssa, esimerkiksi yhteisillä ryhmänohjaustunneilla. Materiaalin tavoitteena on selittää opiskelijoille, mitä työkyky tarkoittaa ja millaista sanastoa käytetään, kun puhutaan työkyvystä.

Maahanmuuttaneilla voi olla vaikeuksia sopeutua suomalaiseen työelämään. Lisäksi maahanmuuttajataustaiselle henkilölle työkykytermin ymmärtämisen haasteet voivat johtua sekä puutteellisesta kielitaidosta että erilaisesta työkulttuurista. Tällä materiaalilla halutaan lisätä ja laajentaa opiskelijoiden tietoja työ- kykyasioissa ja saada heidät kiinnostumaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Selkokielinen sanastoversio

Raision seudun koulutuskuntayhtymän Hyvinvoiva Amis -hankkeessa tuottaman selkokielisen sanastoversion materiaali on tarkoitettu työkykypassin teoriaosuuden opiskeluun sellaisille opiskelijoille, jotka hyötyvät opiskelusta selkokielellä. Materiaaliin on mm. lisätty marginaaliin vaikeiden sanojen perusmuodot ja sanatyypit tai verbityypit.