SAMARBETE GER KRAFT

Intressen och samarbetsfärdigheter 2/3

Samarbete ger kraft

I arbetslivet behöver man social förmåga för att kunna komma överens med olika slags människor i olika typer av situationer. Också byggarbetare är tvungna att arbeta med kunder eller i grupp. Dina samarbetsfärdigheter inverkar på hur smidigt arbetet löper, oberoende av vilket jobb det är frågan om.

Idag är det svårt att komma på ett exempel på ett jobb där man inte skulle behöva vara tillsammans med andra människor. Inom alla yrkesbranscher behöver man kunna arbeta i grupp och vara flexibel.

 • För att samarbetet skall löpa väl på en arbetsplats skall man kunna ta emot både positiv och konstruktiv feedback.
 • Inom en arbetsgemenskap skall var och en dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, lyfta upp missförhållanden i ett tidigt skede och även försöka lösa problemen tillsammans.
 • Om du kommer på hur man skulle kunna utföra arbetet på ett bättre sätt kan du berätta om din idé för din förman eller för dina kolleger.
 • När informationen löper blir också arbetssäkerheten bättre, eftersom man snabbare kan korrigera eventuella störningar, brister eller missförhållanden.
 • I arbetslivet har alla rätt att bli rättvist, jämlikt och respektfullt behandlade. 

Med hjälp av stöd och information från kolleger och förmän löper arbetet bra.

Studenterna utför pausgymnastik i grupp.

Källor till information och stöd är

 • kolleger
 • förman
 • arbetarskyddsfullmäktig
 • arbetshälsovården
 • skriftliga anvisningar och arbetsplatsens internetsidor
 • sociala medier
 • intranet

Du vinner mycket på att aktivt söka stöd i ditt eget arbete och information som stärker din arbetsförmåga: du utvecklar din yrkesskicklighet, arbetet löper smidigare, arbetssäkerheten förbättras och samtidigt blir du bekant med de övriga inom arbetsgemenskapen.

Utmaningar inom kundarbete

I många arbetsuppgifter möter man också kunder. Ett skickligt proffs agerar smidigt på ett sätt som överensstämmer med arbetsplatsens praxis samt de värderingar och etiska principer som råder inom branschen. På jobbet kan man ibland stöta på besvärliga kundsituationer. 

Utmaningar i kundkontakten kan till exempel ha att göra med  

 • kundens beteende
 • de ärenden man skall avhandla med kunden
 • oro angående hur väl man själv räcker till
 • tidspress
 • eller andra saker som har att göra med omständigheterna  

En bra introduktion i arbetsuppgiften och en aktiv dialog brukar vara till hjälp när man skall hantera svåra kundsituationer. Det är bra om man på arbetsplatsen inom arbetsgemenskapen regelbundet kan diskutera hur sådana här svåra kundsituationer skall hanteras, annars belastar de lätt arbetstagarnas resurser i onödan.

Olikhet och likhet i samma paket

Mångfald är en del av det finska arbetslivet. På arbetsplatserna har det egentligen alltid funnits olika slags människor som ibland kanske tänker på olika sätt. Därför är det viktigt att man i arbetslivet klarar av att fungera tillsammans med olika slags människor.  

Inom en arbetsgemenskap kan folks bakgrund variera bland annat på grund av  

 • ålder
 • etnisk tillhörighet
 • kön
 • kulturell bakgrund
 • religion
 • civilstånd
 • familjerelationer
 • utbildning 

En del olikheter kan man se utanpå, andra syns inte. Arbetstagarna kan ha olika övertygelser eller så kan de komma från olika kulturer och språkgrupper. Oberoende av olikheterna förenas arbetstagarna på en arbetsplats av de målsättningar som arbetet ställer.   

Man ändrar ofta sin egen uppfattning om en annans olikhet så fort man arbetar med personen och märker att han eller hon när det gäller många saker tänker på samma sätt som man själv. Människor är alltid sinsemellan samtidigt både olika och lika.

Att känna sina egna värderingar och attityder

På arbetsplatsen tolkar folk saker och andras beteende utgående från sina egna utgångspunkter. Därför måste man först veta vilka ens egna värderingar och attityder är innan man kan förstå det som är annorlunda. När vi inser vilka värderingar som ligger bakom våra egna vanor och attityder är det lättare för oss att förstå vanor och attityder hos en människa som kommer från en annan kultur. 

När vi interagerar med andra på jobbet märker vi att det finns olika sätt att uppfatta verkligheten. För att samarbetet skall löpa väl är det viktigt att man inser hur ens egna värderingar och attityder påverkar arbetsgemenskapen och dess olika medlemmar. Utgångspunkten borde vara att alla för fram sina egna åsikter, tankesätt och önskemål på ett sätt som också respekterar de övrigas åsikter.  

Man behöver inte bli vän med alla, men var och en bär ansvar för att arbetet och samarbetet fungerar.

Ett välfungerande samarbete är också en förutsättning för att praktikperioden skall löpa bra arbetspraktik

Arbetspraktikperioderna innebär ett ökat behov av samarbete mellan läroanstalterna och arbetsplatserna. Det här syns till exempel i tätare samarbete mellan arbetsplatshandledaren och läraren. 

Det är lättare att bygga upp ett fungerande samarbete när man för en gemensam dialog och har samma uppfattning om de olika parternas roller och ansvar under samt målsättningarna med arbetspraktiken. Ett öppet samarbete stödjer din utbildning och din utveckling till proffs. 

Du kan själv med din egen aktivitet påverka hur smidigt arbetet löper. Det lönar sig att satsa på ett gott samarbete.

Ett gott samarbete baserar sig i grunden på väldigt vardagliga saker:

 

 • Fråga under dagens lopp hur de andra mår och visa med små gester att du uppskattar deras arbetsinsats.
 • Hälsa på dina kolleger i början av arbetsdagen, det kan ha stor betydelse för hela arbetsgemenskapen.
 • För fram dina egna åsikter på ett respektfullt sätt och försök samtidigt förstå dem som tänker annorlunda.
 • Man kan reda ut eventuella meningsskiljaktigheter på jobbet till exempel genom att med förmannens hjälp fundera över vilka verksamhetsmodeller och arbetsmetoder som hör hemma på arbetsplatsen.