yhteistyöstä voimaa

HARRASTUNEISUUS JA YHTEISTYÖTAIDOT 2/3

Yhteistyöstä saa voimaa

Työelämässä sosiaaliset taidot tarkoittavat taitoa tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa erityyppisissä tilanteissa. Rakennushommissakin joutuu työskentelemään asiakkaiden kanssa tai tiimeissä. Yhteistyötaidot vaikuttavat työn sujumiseen oli työ mikä tahansa.

Nykyaikana on vaikea keksiä esimerkkiä työstä, johon ei jollain tavalla liittyisi ihmisten kanssa toimimista. Kaikilla ammattialoilla tarvitaan ryhmätyötaitoja sekä joustavuutta.

 • Yhteistyön sujumiseen työpaikalla vaikuttaa, että osaa ottaa sekä myönteistä että rakentavaa palautetta.
 • Jokaisen tulisi tähdätä siihen, että työyhteisössä jaetaan kokemuksia ja tietoa, nostetaan esiin epäkohtia varhaisessa vaiheessa ja myös ratkaistaan ongelmia yhdessä.
 • Jos saat idean, miten työn voisi tehdä paremmin, voit kertoa sen esimiehelle tai työkavereille.
 • Onnistunut tiedonkulku tukee osaltaan myös työturvallisuutta, kun mahdolliset häiriöt, puutteet tai epäkohdat osataan korjata nopeammin.
 • Työelämässä kaikilla on oikeus tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja kunnioittavasti.

Työkavereiden ja esimiesten antama tuki ja tieto tekevät työskentelystä sujuvaa!

Opiskelijat taukojumppaavat yhdessä ryhmässä.

Tietoa ja tuen hyviä lähteitä ovat

 • työkaverit
 • esimies
 • työsuojeluvaltuutettu
 • työterveyshuolto
 • kirjalliset ohjeet ja työpaikan internetsivut
 • sosiaalinen media
 • intranet

Hankkimalla aktiivisesti omaa työskentelyä tukevaa ja työkykyä vahvistavaa tietoa saat monia hyötyjä: Ammattitaitosi kehittyy, työ sujuu paremmin, varmistat työturvallisuuden ja tutustut samalla työyhteisöön.

Asiakastyön haasteet

Monessa työssä tehdään työtä asiakkaiden parissa. Ammattitaitoon kuuluu, että asiakkaiden kanssa osaa toimia sujuvasti ja työpaikan käytäntöjen sekä ammatin arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti. Joskus työssä voi tulla vastaan myös haastavia asiakastilanteita.

Tilanteiden haastavuus voi liittyä esimerkiksi

 • asiakkaan käytökseen
 • asiakkaan kanssa käsiteltäviin asioihin
 • huoleen oman osaamisen riittävyydestä
 • aikapaineisiin
 • tai muihin olosuhteista johtuviin seikkoihin

Usein haastavia asiakastilanteita pystytään hallitsemaan hyvän perehdyttämisen ja aktiivisen keskustelun kautta. Työpaikalla on hyvä säännöllisesti keskustella siitä, miten haastavat asiakastilanteet käsitellään työyhteisössä, jotta ne eivät kohtuuttomasti kuormita työntekijöiden jaksamista.

Erilaisuus ja samanlaisuus yhdessä paketissa

Monimuotoisuus on osa suomalaista työelämää. Työpaikoilla on itseasiassa aina toiminut erilaisia ihmisiä, joiden ajattelutavat voivat poiketa toisistaan. Kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa onkin tärkeä työelämätaito.

Työyhteisössä ihmisten taustat voivat vaihdella muun muassa

 • iän
 • etnisyyden
 • sukupuolen
 • kulttuuritaustan
 • uskonnon
 • siviilisäädyn
 • perhesuhteiden tai
 • koulutuksen kohdalla

Osa ihmisten erilaisuudesta on ulkoisesti havaittavissa, osa ei. Työntekijöillä voi olla erilaisia uskomuksia tai he voivat tulla erilaisista kulttuureista tai kieliryhmistä. Erilaisuudesta huolimatta työpaikalla ihmisiä yhdistävät työlle asetetut tavoitteet.

Usein ajatus toisen erilaisuudesta itseasiassa muuttuu, kun tekee hänen kanssaan yhdessä töitä ja huomaa hänen ajattelevan monesta asiasta samalla tavoin. Ihmiset ovat aina yhtä aikaa sekä erilaisia että samanlaisia keskenään.

Omien arvojen ja asenteiden tunnistaminen

Työpaikalla ihmiset tulkitsevat asioita ja työkaverien käyttäytymistä omista lähtökohdistaan. Omien arvojen ja asenteiden tunnistaminen onkin lähtökohta erilaisuuden ymmärtämiseen. Kun ymmärrämme omien tapojemme ja asenteidemme taustalla vaikuttavat arvot, on meidän helpompi ymmärtää toisesta kulttuurista tulevan ihmisen tapoja ja asenteita.

Erilaiset tavat hahmottaa todellisuutta nousevat esiin erityisesti työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Yhteistyön sujuvuuden kannalta on olennaista tiedostaa, millainen suhde omilla asenteilla ja arvoilla on työyhteisöön ja sen muihin jäseniin. Lähtökohtana tulisi olla, että omat mielipiteet, ajattelutavat ja toiveet tuodaan esille kunnioittaen samalla myös muiden näkemyksiä.

Kaikkien kanssa ei tarvitse ystävystyä, mutta työpaikan asioiden ja yhteistyön sujumiseen tulisi kaikkien panostaa omalta osaltaan.

  Myös työpaikalla tapahtuva oppiminen edellyttää tiivistä yhteistyötä

  Työpaikalla tapahtuva oppiminen lisää yhteistyön tarvetta oppilaitosten ja työpaikkojen välillä. Yhteistyön lisääntyminen näkyy esimerkiksi tiiviimpänä yhteistyönä työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa.

  Toimivan yhteistyön rakentamista auttaa yhteinen keskustelu, yhteinen ymmärrys eri osapuolten rooleista ja vastuista sekä oppimisen tavoitteista. Avoin vuorovaikutus tukee sinun oppimistasi ja ammattilaiseksi kehittymistä.

  Voit itse vaikuttaa työn sujumiseen omalla aktiivisuudellasi. Hyvään yhteistyöhön kannattaa panostaa!

  Yhteisöllisessä toiminnassa on pohjimmiltaan kyse arkisista asioista:

  • Kysele työpäivän aikana muiden kuulumisia ja osoittaa pienin sanoin, että arvostaa heidän työtään.
  • Tervehdi työkavereita työpäivän alkaessa, se voi merkitä paljon koko työyhteisölle.
  • Ilmaise omat mielipiteet kunnioittavalla tavalla ja pyri samalla ymmärtämään omista poikkeavia ajattelutapoja.
  • Mahdolliset erimielisyydet muiden työyhteisön jäsenten kanssa voidaan selvittää esimerkiksi esimiehen tuella pohtimalla mitkä toimintatavat ja työskentelymenetelmät kuuluvat työpaikalle.

  Lue lisää

  Tutustu esimerkkeihin hyvän yhteistyön rakentamiseen!

  Matti Laine ja lupa moikata
  (youtube-video)

  Matti Laine – Kun laput eivät riitä
  (youtube-video)