UPPGIFTSKORT

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR YRKESARBETSFÖRMÅGA 5/7

Här nedan hittar du uppgifter där du får fundera över och bedöma olika branschspecifika faktorer som påverkar din arbetsförmåga. Du kan ändå också själv påverka de här faktorerna. Du kommer till exempel att få fundera över arbetssäkerhet, -ergonomi, -planering och -miljö samt vilka arbetslivsregler som gäller inom ditt eget examensområde.

Målet är att du skall lära dig vilka utmaningar som finns i just ditt yrke när det gäller att upprätthålla sin arbetsförmåga, vilka faktorer som inverkar på din arbetsförmåga, hur du själv kan påverka den och på vilket sätt du kan hjälpa till att upprätthålla arbetsförmågan hos hela din arbetsgemenskap. 

Du kan med ditt eget agerande påverka din egen arbetsförmåga bland annat genom att planera ditt arbete och genom att kritiskt granska på vilket sätt du utför det.

Arbetsgemenskap

Sociala färdigheter

Med sociala färdigheter avser man förmågan att kunna fungera tillsammans med olika slags människor i olika slags situationer (t.ex. kunder, kolleger, förmän osv). Dina sociala färdigheter utgör en del av din yrkesskicklighet och du behöver dem varje gång du skall samarbeta på jobbet. 

Exempel på sociala färdigheter i arbetslivet  

 • Att stöda andra i arbetet
 • Att klara av att samarbeta
 • Att klara av att förhandla
 • Att kunna ta reda på information om saker som är oklara
 • Att kunna uttrycka sina egna åsikter
 • Att kunna ta emot instruktioner och feedback
 • Att kunna följa de regler som man gemensamt har kommit överens om på arbetsplatsen
 • Att kunna fungera tillsammans med kunder
 • Att förstå att människor är olika
 • Att i sitt arbete uppvisa yrkesstolthet
Fill out my online form.

Med smiley eller utan ☺??

När man följer med en diskussion på vilket socialt forum som helst kan man inte låta bli att lägga märke till hur varje textrad nuförtiden avslutas med en smiley. Vi fyller också textmeddelanden, snabbmeddelanden och e-postmeddelanden med smileys. Varför? Om man alltid måste understryka sin åsikt och avsikt med en bild, betyder det att folk nuförtiden har svårt att förstå känslor och läsa mellan raderna?  

Det är i sig inget fel på att använda smileys, men man måste också kunna förmedla sina tankar utan dem. Om man t.ex. på jobbet skickar ett e-postmeddelande med en smiley kan det uppfattas som osakligt. 

Har du någonsin märkt att någon skulle ha blivit sårad när du har använt fel smiley eller glömt att lägga in en smiley på slutet? Har någon missförstått ditt meddelande när du i brådskan skrivit ett meddelande utan ett gult leende ansikte på slutet?

Fill out my online form.

Samarbete ger kraft

På en arbetsplats har små saker stor betydelse. Små saker som har stor betydelse:   

Att man förhåller sig positivt till arbetsgemenskapen   

 • Att man med de övriga delar med sig information om saker som berör alla
 • Att man vid behov hjälper andra
 • Man kan knyta vänskapsband i arbetslivet, men det behöver inte vara så – det viktigaste är att man accepterar alla som hör till arbetsgemenskapen och att man kommer överens med alla på jobbet. Alla arbetstagares agerande, även ditt, påverkar vi-andan och hur folk trivs på jobbet. 

En stor del av arbetsplatserna ordnar gemensamma ”utfärdsdagar” eller ”arbetshälsodagar” för arbetskollektivet eller -teamet. Avsikten med de här dagarna är att göra saker som förbättrar vi-andan och ökar trivseln på jobbet. Utfärdsdagarna ger omväxling i arbetet och arbetstagarna får spendera tid tillsammans utanför arbetsplatsen.

Fill out my online form.

Säkert på internet

Tack vare internet har vi närmare till både information och människor än tidigare. På nätet hittar vi mycket ny information, men också sådant som kan påverka våra attityder och hur vi uppfattar andra människor. Sociala medier för människor närmare varandra och gör det till exempel lättare att knyta mänskliga relationer.   

Det är bra att lära sig att förstå och förhålla sig kritiskt till den information som man hittar på internet. Det lönar sig att fundera på vad man själv lägger ut på internet och sociala medier. Det kan till exempel vara svårt att senare ta bort bilder, särskilt om man har delat dem offentligt. Det lönar sig också att fundera på saken ur arbetslivets synvinkel; hurudana saker vill du att andra skall kunna hitta om dig på internet? Dessutom utnyttjas nätet och sociala medier på många sätt också för kriminell verksamhet.  

Fill out my online form.

Nätetikett

Det finns mycket gott med internet och man kan lära sig oerhört mycket nya saker på nätet, träffa nya människor och skapa sociala nätverk. Men nätet har också sina skuggsidor: man kan figurera där anonymt och all information man hittar på nätet är inte alltid pålitlig. Det är också enklare att kasta ur sig otrevliga kommentarer på nätet och det är lätt att mobba och diskriminera andra när man kan gömma sig bakom en pseudonym.    

När man funderar på och följer nätetiketten förstår man bättre hur man själv och andra agerar på nätet. Man kan också fundera på hur ens eget handlande och ens egna ord känns för andra. Alla har till exempel inte samma slags humor som du och det lönar sig att tänka sig för två gånger innan man lägger upp eller skriver något på nätet. 

Fill out my online form.

Arbetshälsofrämjande verksamhet

På arbetsplatserna sköter man om arbetstagarnas välmående bland annat med hjälp av så kallad hälsofrämjande verksamhet. Det är sådan verksamhet som arbetsplatsen erbjuder och med vilken arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren och arbetshälsovården främjar och stödjer arbetstagarens funktions- och arbetsförmåga. Det kan betyda att man reglerar arbetstagarens arbetsbörda, erbjuder olika motions- och välmåendetjänster eller annan verksamhet som förbättrar välmående på arbetsplatsen och arbetsförmågan, men det kan också betyda utflykts- eller arbetshälsodagar. Hälsofrämjande verksamhet på arbetsplatsen förbättrar personalens arbetsförmåga och hälsa, det gör arbetsplatsen mera välfungerande och förbättrar stämningen på arbetsplatsen samt arbetsmotivationen.  

Verksamheten hjälper dessutom i bästa fall arbetstagaren att orka bättre på jobbet och att bibehålla sin arbetsförmåga. Det är arbetsgivarens skyldighet att sköta om arbetstagarens säkerhet och hälsa på arbetet.

Fill out my online form.

Jag tycker...

Ibland stöter man på jobbet på svåra interaktionssituationer där ens egna känslor kommer upp till ytan eller där det är svårt att veta hur man skall reagera eller kommentera. Det lönar sig att lära sig att uttrycka sig på ett sådant sätt att risken för missförstånd förblir så liten som möjligt.  

När man lär sig jag-kommunikation hjälper det en att uttrycka sina tankar på ett sådant sätt att de inte leder till en defensiv reaktion, sårade känslor eller missförstånd hos motparten. Jag-kommunikation innebär att man talar till lyssnaren i jag-form. Då för man fram sin egen åsikt utan att racka ner på den andras förslag.   

Exempel på jag-kommunikation:  

”Jag skulle bli jätte glad om…”
”Jag tycker det var jätte trevligt…”
”Jag är tyvärr tvungen att backa ur, eftersom jag är på väg…”
”Jag skulle gärna komma, men…”
”En god idé, men jag tycker att…”

Fill out my online form.

Samarbete på arbetsplatsen

Du arbetar tillsammans med kolleger, förmän och kunder. Du behöver samarbetsfärdigheter i ditt dagliga arbete.
Fill out my online form.