UPPGIFTSKORT

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR YRKESARBETSFÖRMÅGA 7/7

Här nedan hittar du uppgifter där du får fundera över och bedöma olika branschspecifika faktorer som påverkar din arbetsförmåga. Du kan ändå också själv påverka de här faktorerna. Du kommer till exempel att få fundera över arbetssäkerhet, -ergonomi, -planering och -miljö samt vilka arbetslivsregler som gäller inom ditt eget examensområde.

Målet är att du skall lära dig vilka utmaningar som finns i just ditt yrke när det gäller att upprätthålla sin arbetsförmåga, vilka faktorer som inverkar på din arbetsförmåga, hur du själv kan påverka den och på vilket sätt du kan hjälpa till att upprätthålla arbetsförmågan hos hela din arbetsgemenskap. 

Du kan med ditt eget agerande påverka din egen arbetsförmåga bland annat genom att planera ditt arbete och genom att kritiskt granska på vilket sätt du utför det.

Om att arbeta och förkovra sig

Vi arbetar för att lära oss!

Arbetspraktiken förbereder dig för det kommande arbetslivet. Under din praktikperiod får du en mångsidig bild av arbetslivet och av de färdigheter och den kunskap man behöver i jobbet. Det lönar sig att under praktikperioden fundera över vad du kan och hur du fungerar i arbetslivet. 
Fill out my online form.

Söka arbete

Det lönar sig att satsa både tid och energi på att skriva sin arbetsansökan. Med din ansökan skall du skilja dig från mängden av andra sökanden och på så sätt öka dina egna chanser att få jobbet. En bra arbetsansökan är tydlig och visar att du uppfyller de krav som arbetet ställer (såsom den utbildning, arbetserfarenhet eller annan kunskap, som till exempel språkkunskap eller sociala färdigheter, som behövs i jobbet).  

Det lönar sig alltid att skräddarsy varje ansökan för det jobb man söker. Det här betyder att man i arbetsansökan skall ta upp de saker och krav som nämns i arbetsplatsannonsen.

Fill out my online form.

Arbetsförmågehuset

När du träder in i arbetslivet är det din arbetsförmåga som är ditt största kapital. Arbetsförmågan består av din hälsa, dina fysiska och psykiska resurser, din yrkeskompetens samt din motivation och dina attityder. Du kan själv med dina egna val och med ditt eget agerande påverka din arbetsförmåga. Arbetsförmågan utvecklas hela tiden allt efter som man får mera erfarenhet och lär sig nya saker.  

Det lönar sig att försöka stärka sin arbetsförmåga både under arbetsdagen och under fritiden.  

Det finns fyra våningar i arbetsförmågehuset, de tre understa föreställer den enskilda individens resurser och den fjärde de krav som arbetet ställer på arbetstagaren. Arbetsförmågehuset fungerar och hålls upprätt när alla våningar stödjer varandra. De understa våningarna måste vara i skick för att man skall kunna bygga nya våningar ovanpå dem.  

  1. Husgrunden består av hälsa och funktionsförmåga. Levnadsvanor, såsom lämplig kost, tillräckligt med sömn och fritidsintressen, har en stor betydelse när man skall upprätthålla och förbättra sin hälsa och funktionsförmåga.
  2. Yrkeskompetens är något man utvecklar med hjälp av studier och arbetserfarenhet. Du kan utveckla din yrkeskompetens och på det sättet förbättra din arbetsförmåga.
  3. Värderingar, attityder och motivation signalerar vad arbetstagaren värdesätter, hur han/hon förhåller sig till sitt arbete och vilka saker som får honom/henne igång. Attityder och värderingar som är förenliga med arbetet stödjer arbetsförmågan.
  4. Arbetet, arbetsförhållandena, arbetsgemenskapen och ledarskapet utgör de krav som arbetet ställer. Arbetsmiljön är den plats där arbetstagaren arbetar samt de kolleger och kunder som han/hon arbetar tillsammans med.
Fill out my online form.

Dagbok över inlärning och välmående

Du lär dig mera om du under din praktikperiod skriver upp alla nya erfarenheter. Den här uppgiften kan du utföra under en skol- eller praktikvecka. Det skulle vara bra om du kunde prata om dina observationer och erfarenheter med din arbetsplatshandledare, förman eller lärare. Om du vill kan du göra samma uppgift under flera veckors tid, då kan du följa med vilka saker som bekymrar dig under de olika veckorna, vilka uppgifter du har lyckats med och vad du har lärt dig.
Fill out my online form.

Samarbetet med arbetsplatshandledaren

De sociala nätverken har en central roll i arbetslivet. Nätverken ger dig den information och det stöd som du behöver på jobbet. Inom nätverken kan du också dela dina tankar och idéer. Samarbetet med din arbetsplatshandledare är en viktig resurs för dig.

Fill out my online form.