UPPGIFTSKORT

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR YRKESARBETSFÖRMÅGA 2/7

Här nedan hittar du uppgifter där du får fundera över och bedöma olika branschspecifika faktorer som påverkar din arbetsförmåga. Du kan ändå också själv påverka de här faktorerna. Du kommer till exempel att få fundera över arbetssäkerhet, -ergonomi, -planering och -miljö samt vilka arbetslivsregler som gäller inom ditt eget examensområde.

Målet är att du skall lära dig vilka utmaningar som finns i just ditt yrke när det gäller att upprätthålla sin arbetsförmåga, vilka faktorer som inverkar på din arbetsförmåga, hur du själv kan påverka den och på vilket sätt du kan hjälpa till att upprätthålla arbetsförmågan hos hela din arbetsgemenskap. 

Du kan med ditt eget agerande påverka din egen arbetsförmåga bland annat genom att planera ditt arbete och genom att kritiskt granska på vilket sätt du utför det.

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerhet

En arbetsolycka kan antingen vara följden av onödigt risktagande eller av flera saker som gått på tok. Man förhindrar arbetsolyckor genom att avlägsna riskfaktorerna innan det går illa.  

Läs mera om arbetssäkerhet: Stanna, planera, förutse!

Fill out my online form.

Arbetssäkerhet: störnings- och riskfaktorer

När man utbildar sig till ett yrke skall man känna till grundläggande fakta om arbetssäkerhet och om vilka som är de säkra arbetsmetoderna i den branschen. När du börjar på ett nytt jobb behöver du ändå en introduktion i arbetet och du skall också ta del av arbetsplatsens arbetssäkerhetsinstruktioner.  

Det är arbetsgivaren som bär ansvar för arbetsmiljön och -säkerheten. Arbetsgivaren är skyldig att till arbetstagaren ge tillräckligt med information om de störnings- och riskfaktorer som finns på arbetsplatsen innan arbetstagaren börjar med ett nytt arbete eller en ny uppgift eller om arbetsuppgifterna förändras. Arbetstagaren skall introduceras i arbetet, arbetsplatsens arbetsförhållanden, arbetsmetoder, de arbetsredskap som används i arbetet samt i hur man arbetar på ett säkert sätt. Arbetsgivaren skall införskaffa och ge till arbetstagarna nödvändig personlig skyddsutrustning (t.ex. hjälm, hörselskydd och skyddsglasögon) och hjälpmedel, om sådana behövs för att utföra arbetet. 

Alla arbeten och arbetsmiljöer har sina egna störnings- och riskfaktorer. Nedan några exempel på hur man kan klassificera olika störnings- och riskfaktorer. När du känner igen de olika störnings- och riskfaktorerna kan du fundera över på vilket sätt man kunde förhindra dem.   

Exempel på eventuella faror i en arbetsmiljö: 

 • Risk för olycka (slinta, snubbla, vassa föremål osv)
 • Fysikaliska riskfaktorer (oljud, strålning, värmeförhållanden osv)
 • Kemiska riskfaktorer (kemikalier, ånga osv)
 • Biologiska riskfaktorer (hygien, bakterier osv)
 • Fysiska belastningsfaktorer (dåliga arbetsställningar, manuella lyft osv)
 • Psykosociala belastningsfaktorer (stress, svåra sociala situationer osv)
Fill out my online form.

Arbetssäkerhet: introduktion i arbetet

När man utbildar sig till ett yrke skall man känna till grundläggande fakta om arbetssäkerhet och om vilka som är de säkra arbetsmetoderna i den branschen. När du börjar på ett nytt jobb behöver du ändå en introduktion i arbetet och du skall också ta del av arbetsplatsens arbetssäkerhetsinstruktioner.   

Det är arbetsgivaren som bär ansvar för arbetsmiljön och -säkerheten. Arbetsgivaren är skyldig att till arbetstagaren ge tillräckligt med information om de störnings- och riskfaktorer som finns på arbetsplatsen innan arbetstagaren börjar med ett nytt arbete eller en ny uppgift eller om arbetsuppgifterna förändras. Arbetstagaren skall introduceras i arbetet, arbetsplatsens arbetsförhållanden, arbetsmetoder, de arbetsredskap som används i arbetet samt i hur man arbetar på ett säkert sätt. Arbetsgivaren skall införskaffa och ge till arbetstagarna nödvändig personlig skyddsutrustning (t.ex. hjälm, hörselskydd och skyddsglasögon) och hjälpmedel, om sådana behövs för att utföra arbetet.  

Arbetssäkerheten angår både arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagaren skall också själv vara aktiv och delta i upprätthållandet av arbetssäkerheten på arbetsplatsen. Arbetstagarna skall följa alla arbets- och verksamhetsföreskrifter. Arbetssäkerhet är ingenting som kräver stora ansträngningar. Hela arbetsgemenskapens arbetssäkerhet består av alla de små val som arbetstagarna gör. 

Exempel på små val: 

 • Du följer alla givna instruktioner och de gemensamt överenskomna tillvägagångssätten
 • Du håller din egen arbetsplats och arbetsmiljö i ordning
 • Du använder den skyddsutrustning som behövs i arbetet
 • Du anmäler alla eventuella problem, brister och oegentligheter
 • Du iakttar den noggrannhet och försiktighet som arbetet och omständigheterna kräver
 • Du använder arbetsredskap och anordningar på korrekt sätt
 • Du ser till att du tar paus tillräckligt ofta och att du arbetar fokuserat
 • Du sköter om både din egen och de övriga arbetstagarnas säkerhet 

Källa:
Asennetta työhön – valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos

Fill out my online form.

Arbetssäkerhet: arbetarskyddslagen

När man utbildar sig till ett yrke skall man känna till grundläggande fakta om arbetssäkerhet och om vilka som är de säkra arbetsmetoderna i den branschen. När du börjar på ett nytt jobb behöver du ändå en introduktion i arbetet och du skall också ta del av arbetsplatsens arbetssäkerhetsinstruktioner.  

Det är arbetsgivaren som bär ansvar för arbetsmiljön och -säkerheten. Arbetsgivaren är skyldig att till arbetstagaren ge tillräckligt med information om de störnings- och riskfaktorer som finns på arbetsplatsen innan arbetstagaren börjar med ett nytt arbete eller en ny uppgift eller om arbetsuppgifterna förändras. Arbetstagaren skall introduceras i arbetet, arbetsplatsens arbetsförhållanden, arbetsmetoder, de arbetsredskap som används i arbetet samt i hur man arbetar på ett säkert sätt. Arbetsgivaren skall införskaffa och ge till arbetstagarna nödvändig personlig skyddsutrustning (t.ex. hjälm, hörselskydd och skyddsglasögon) och hjälpmedel, om sådana behövs för att utföra arbetet.  

Förutsättningen för en lyckad introduktion i arbetet är att den som skall introduceras själv deltar aktivt. Genom att aktivt skaffa information angående och stöd för dina arbetsuppgifter löper arbetet bättre och du blir bättre på ditt yrke. Arbetssäkerheten angår både arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetstagaren skall också själv vara aktiv och delta i upprätthållandet av arbetssäkerheten på arbetsplatsen. Arbetstagarna skall följa alla arbets- och verksamhetsföreskrifter. 

Fill out my online form.

Säkerhetsinspektion

Alla arbetstagare deltar i upprätthållandet av arbetssäkerheten på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla känner igen riskfaktorerna och vet hur man förebygger risker i arbetet.
Under en säkerhetsinspektion går man igenom de med tanke på arbetsmiljön viktigaste platserna och gör en säkerhetsbedömning.
Fill out my online form.