TEHTÄVÄKORTIT

AMMATIN TYÖKYKYVALMIUDET 2/7

Täältä löydät tehtäviä, joissa pohdit ja arvioit omaan alaasi ja toimintaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyysi. Pääset pohtimaan oman tutkintoalasi työturvallisuutta, työergonomiaa, työn suunnittelua, työympäristöä ja esimerkiksi työelämän sääntöjä.

Tavoitteena on oppia, millaisia ovat oman ammattisi työkyvyn haasteet, mitkä asiat vaikuttavat työkykyysi, miten voit itse vaikuttaa siihen ja millä asioilla pidät yllä omaa sekä koko työyhteisösi työkykyä.

Omalla toiminnalla, hyvällä työn suunnittelulla ja arvioinnilla voit vaikuttaa omaan työkykyysi.

Työturvallisuus

Työturvallisuus

Työtapaturma saattaa olla joko seurausta turhasta riskinotosta tai sitten useamman pieleen menneen asian seuraus. Työtapaturmat estetään poistamalla vaaratekijät ennen kuin asiat menevät pieleen.

Lue lisää työturvallisuudesta Työkykypassin sivulta Pysähdy, suunnittele, ennakoi!

Fill out my online form.

Työturvallisuus: haitta- ja vaaratekijät

Ammattiin valmistuvan osaamiseen kuuluu perustiedot turvallisista työtavoista ja työturvallisuudesta. Uudessa työssä aloittaessasi tarvitset kuitenkin perehdytyksen työhön ja työpaikan työturvallisuusohjeisiin.

Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa. Työntekijä tulee perehdyttää työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työmenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja sekä turvallisiin työtapoihin. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön tarvittavat henkilönsuojaimet (esim. kypärät, kuulosuojaimet ja suojalasit) ja apuvälineet, mikäli sellaisia tarvitaan työn suorittamisessa.

Jokaisessa työssä ja työympäristössä on omat haitta- ja vaaratekijänsä. Alapuolella on esimerkkejä siitä, miten haitta- ja vaaratekijöitä voi ryhmitellä. Kun tunnistat eri tyyppiset haitta- ja vaaratekijät pystyt miettimään keinoja niiden torjuntaan.

Esimerkkejä työympäristön mahdollisista vaaroista:

 • Tapaturmavaarat (liukastuminen, kompastuminen, terävät esineet ym.)
 • Fysikaaliset vaaratekijät (melu, säteily, lämpöolosuhteet ym.)
 • Kemialliset vaaratekijät (kemikaalit, höyryt ym.)
 • Biologiset vaaratekijät (hygienia, bakteerit ym.)
 • Fyysiset kuormitustekijät (huonot työasennot, käsin tehtävät nostot ym.)
 • Psykososiaaliset kuormitustekijät (stressi, vaikeat sosiaaliset tilanteet ym.)
Fill out my online form.

Työturvallisuus: perehtyminen työhön

Ammattiin valmistuvan osaamiseen kuuluu perustiedot turvallisista työtavoista ja työturvallisuudesta. Uudessa työssä aloittaessasi tarvitset kuitenkin perehdytyksen työhön ja työpaikan työturvallisuusohjeisiin.

Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa. Työntekijä tulee perehdyttää työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työmenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja sekä turvallisiin työtapoihin. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön tarvittavat henkilönsuojaimet (esim. kypärät, kuulosuojaimet ja suojalasit) ja apuvälineet, mikäli sellaisia tarvitaan työn suorittamisessa.

Työturvallisuus on työntekijän ja työnantajan yhteinen asia. Myös työntekijän tulee olla aktiivinen ja huolehtia työturvallisuudesta työpaikalla. Työntekijöiden on noudatettava annettuja työ- ja toimintaohjeita. Työturvallisuus ei vaadi suuria ponnisteluja vaan koko työyhteisön työturvallisuus rakentuu työntekijöiden tekemistä pienistä valinnoista.

Esimerkkejä pienistä valinnoista:

 • Noudatat annettuja ohjeita ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja
 • Pidät työpisteesi ja työtilat siistinä
 • Käytät työssä tarvittavia suojaimia
 • Ilmoitat mahdollisista ongelmista, puutteista ja epäkohdista
 • Noudatat työn ja olosuhteiden vaatimaa huolellisuutta ja varovaisuutta.
 • Käytät työvälineitä ja laitteita asianmukaisella tavalla.
 • Huolehdit riittävästä tauotuksesta ja vireystilasi ylläpitämisestä
 • Huolehdit niin omasta kuin myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

Lähde:
Asennetta työhön – valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos

Fill out my online form.

Työturvallisuus: työsuojelulaki

Ammattiin valmistuvan osaamiseen kuuluu perustiedot turvallisista työtavoista ja työturvallisuudesta. Uudessa työssä aloittaessasi tarvitset kuitenkin perehdytyksen työhön ja työpaikan työturvallisuusohjeisiin.

Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa. Työntekijä tulee perehdyttää työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työmenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja sekä turvallisiin työtapoihin. Työnantajan on hankittava ja annettava työntekijöiden käyttöön tarvittavat henkilönsuojaimet (esim. kypärät, kuulosuojaimet ja suojalasit) ja apuvälineet, mikäli sellaisia tarvitaan työn suorittamisessa.

Onnistuneen työhön perehdytyksen edellytyksenä on myös opastettavan aktiivinen osallistuminen. Hankkimalla aktiivisesti työskentelyä tukevaa tietoa ja tukea työ sujuu paremmin ja ammattitaitosi kehittyy. Työturvallisuus on työntekijän ja työnantajan yhteinen asia. Myös työntekijän tulee olla aktiivinen ja huolehtia työturvallisuudesta työpaikalla. Työntekijöiden on noudatettava annettuja työ- ja toimintaohjeita.

Fill out my online form.

Kemikaalit ja altistuminen

Henkilökohtaiset suojaimet suojelevat terveyttäsi ja turvallisuuttasi työssä. Lyhytkin työsuoritus ilman asianmukaisia suojaimia voi päättyä tapaturmaan tai aiheuttaa altistumisen. Jos et tiedä suojainten käyttöä koskevista ohjeista kysy niistä esimieheltäsi tai esimerkiksi työsuojeluvaltuutetulta. Työstä ja työympäristöstä riippuu, millaisia suojaimia tulee käyttää.

Lue Työkykypassin sivuilta lisää: Käytä työvälineitä ja suojaimia oikein.

Mieti, millaisia altisteita ja työturvallisuusriskejä kemikaaleihin liittyen omassa työssäsi on ja miten niiltä voi suojautua. Voit tutustua Työterveyslaitoksen Kemikaalit ja työ -sivustoon ja KAMAT-tietokortteihin (linkit vievät Työterveyslaitoksen sivuille).

Fill out my online form.

Turvallisuuskävely

Jokainen työntekijä huolehtii työturvallisuudesta työpaikalla. On tärkeää tunnistaa ja torjua työhön liittyviä vaaroja. Turvallisuuskävelyssä kierretään työympäristön kannalta tärkeitä paikkoja ja arvioidaan niiden turvallisuutta.
Fill out my online form.