UPPGIFTSKORT

INTRESSEN OCH SAMARBETSFÄRDIGHETER 1/4

Här nedan hittar du uppgifter som handlar om fritidsintressen, sociala relationer och om att påverka och delta. Du kommer att få jobba med uppgifter som handlar om tutorverksamhet, studentkårsverksamhet och kulturella intressen. Du kommer också att få fundera över vilka möjligheter man har att delta i verksamheten eller till exempel planera olika evenemang.

Tanken är att du skall inse vilken betydelse hobbyer och fritid har för ditt eget välmående och att du skall lära dig att dra nytta av dina fritidsintressen så att du orkar bättre på jobbet. Kanske du till och med hittar någon ny hobby?

När man ägnar sig åt fritidsintressen och kultur eller deltar i olika aktiviteter får man en bra motvikt till jobbet – det hjälper dig att återhämta dig från ansträngningen, och dessutom är det roligt!

Jag och de andra

En stämpel i pannan?

En av de viktigaste mänskliga rättigheterna är rätten att få vara sig själv. Som tur var är människan en väldigt mångfacetterad varelse och du stöter aldrig på två precis likadana. Vi har lätt för att definiera en människa genom att använda ord som passar in endast på en av hennes egenskaper. Människan har ändå också många andra sidor.  

Det lönar sig att ifrågasätta sina egna förutfattade meningar. Vi vill inte själva heller att andra stämplar oss utgående från bara en av alla våra egenskaper. Var och en har rätt att vara just sådan som han eller hon är eller vill vara. Läs Befolkningsförbundets tidning Leima (finns endast på finska) och ifrågasätt dina egna tankar.

Fill out my online form.

Psykets värdefält

Man kan dela in människans attityder och värderingar i fyra olika delområden: uppskattar, accepterar, tolererar och jag har svårt att tolerera. I området ”uppskattar” hittar vi saker som har att göra med människor, egenskaper och sätt att göra saker som vi tycker att är viktiga och som vi respekterar. De här sakerna är de som i hög grad styr vårt agerande. I området ”accepterar” finns det igen saker som har att göra med människor, egenskaper och sätt att göra saker som vi tycker att är ”helt okej”, men som vi inte sätter särskilt mycket värde på. I området ”tolererar” finns det saker som vi accepterar men inte egentligen tycker är särskilt bra grejer. I området ”svårt att tolerera” finns det saker som vi tycker att är svårare att acceptera och tolerera.  

Läs mera om hur arbetsgemenskapen kan ge dig kraft: ”Samarbete ger kraft

Fill out my online form.

Finskhet

Vad innebär finskhet? Vilka värderingar och saker förknippas med finskhet? Har begreppet finskhet samma innebörd idag som det hade tidigare? Fundera över de här sakerna när du gör följande uppgift.  

Lär dig hur gemenskapen kan ge dig energi och hjälpa dig att utföra ditt jobb: ”Samarbete ger kraft”.

Fill out my online form.

Subkulturer

En kultur är en livsstil hos de människor som hör till ett visst samhälle eller en viss gemenskap (Vartia osv. 2017, 178). En kultur innehåller sådana saker som människorna under historiens gång har lärt sig att göra och uppskatta och som de har lärt sig att tro på. Vår kulturella bakgrund påverkar våra värderingar, attityder och vår världsbild. Kulturer förändras också över tid. Man kan till exempel fundera på hur annorlunda den finska kulturen är nu jämfört med för 100 år sedan. För att kunna förstå det som är annorlunda måste man först förstå bakgrunden till sina egna värderingar och attityder. Subkulturer bildas runt människogrupper och samfund som har gemensamma värderingar, intressen, hobbyer eller musiksmak. Subkulturer har ofta egna symboler, som syns till exempel i hur man klär sig eller umgås.   

Läs mera om hur gemenskapen kan ge dig kraft i ditt arbete: ”Samarbete ger kraft

Fill out my online form.