TYÖHÖN PEREHTYMINEN

AMMATIN TYÖKYKYVALMIUDET 4/6

Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla työntekijä…

N

Oppii tuntemaan työpaikkansa

N

Oppii tuntemaan työkaverit ja asiakkaat

N

Oppii työtehtävänsä, tietää  työhönsä kohdistuvat odotukset ja oman vastuunsa koko työyhteisön toiminnassa

Työnantaja on vastuussa työntekijän perehdyttämisestä. Työnantajan tulee huolehtia, että työntekijä saa opetusta ja ohjausta muun muassa seuraaviin asioihin:

Työhön (työtehtävät ja niiden tavoite) ja työmenetelmiin

Työpaikan työolosuhteisiin

Työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden asianmukaiseen käyttöön

Työn vaara- ja haittatekijöihin ja turvallisiin työtapoihin

Häiriö- ja poikkeustilanteissa toimimiseen

Perehdytys koskee myös työpaikan yhteisiä toimintatapoja ja yhteistyösuhteita. Perehdyttämisellä varmistetaan, että työntekijä omaksuu turvalliset työtavat ja työpaikan yhteiset toimintatavat.

Perehdyttäminen on jatkuvaa toimintaa työpaikoilla. Työntekijät pitää perehdyttää myös muuttuviin tehtäviin ja kehittää heidän osaamistaan.

Työntekijöillä on oikeus perehdytykseen ja työskentelyä tukevan ohjauksen saamiseen. Muista pitää kiinni oikeuksistasi kysymällä ja hankkimalla omaan työhön liittyvää tietoa. Kerro myös omista ideoistasi työturvallisuuden parantamiseksi.

Tutustu myös Työterveyslaitoksen sivuilla perehdyttäjän TOP 10 -muistilistaan.

Opiskelijaa keskittyy kirjoittamaan paperille kynä kädessä.