UPPGIFTSKORT

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR YRKESARBETSFÖRMÅGA 4/7

Här nedan hittar du uppgifter där du r fundera över och bedöma olika branschspecifika faktorer som påverkar din arbetsförmåga Du kan ändå också själv påverka de här faktorerna. Du kommer till exempel att få fundera över arbetssäkerhet, ergonomi, planering och miljö samt vilka arbetslivsregler som gäller inom ditt eget examensområde. 

Målet är att du skall lära dig vilka utmaningar som finns i just ditt yrke när det gäller att upprätthålla sin arbetsförmåga, vilka faktorer som inverkar på din arbetsförmåga, hur du själv kan påverka den och på vilket sätt du kan hjälpa till att upprätthålla arbetsförmågan hos hela din arbetsgemenskap.  

Du kan med ditt eget agerande påverka din egen arbetsförmåga bland annat genom att planera ditt arbete och genom att kritiskt granska på vilket sätt du utför det. 

 Arbetsmiljön och att planera sitt arbete 

Arbetet som helhet

Om man ser på arbetet i sin helhet inkluderar det många olika arbetsrelaterade uppgifter och arbetsfaser. Till arbetsfaserna hör bland annat att planera, förbereda, kontrollera, utföra, korrigera samt eventuella reglerings- och underhållsmoment.
Fill out my online form.

Arbetsredskapen och arbetsutrymmena

De arbetsredskap som man använder i arbetet skall vara lämpliga med tanke på arbetstagaren, arbetet och arbetsförhållandena. Man skall alltid kunna använda arbetsredskapen på ett säkert och smidigt sätt. Arbetsredskapen får endast användas för sådana arbeten och under sådana förhållanden som de är avsedda för. På arbetsplatsen skall man enbart använda sådana redskap som man har fått introduktion och utbildning i. När man använder arbetsredskapen skall man också följa tillverkarens instruktioner.   

Det är viktigt att… 

 • Man har fått introduktion och utbildning i hur man skall använda arbetsredskapet.
 • Arbetsredskapets storlek, form, tyngd och ytmaterial är sådana att man får ett stadigt grepp om redskapet och att det inte har vassa kanter som trycker in i händerna.
 • Det är så enkelt som möjligt att använda redskapet.
 • Man kan använda arbetsredskapet i en bekväm och ergonomisk ställning.
 • Redskapet för så lite oljud och skakar så lite som möjligt.
 • Håll de saker, tillbehör och verktyg som behövs för uppgiften i närheten. Då löper arbetet smidigare och du undviker onödigt extra arbete.
 • Håll ordning och reda på arbetsplatsen och i -miljön: då blir arbetet roligare och effektivare och arbetssäkerheten förbättras. Dessutom hittar du de arbetsredskap som du behöver utan att behöva leta efter dem.
 • Returnera arbetsredskapen till sina platser efter dagens slut. Om arbetsredskapen kräver dagligt underhåll skall du sköta om det i slutet av dagen. På så sätt är redskapen färdiga inför följande dag.  

Källa:
Asennetta työhön – valmennusmenetelmä, Työterveyslaitos

Fill out my online form.

Oljud

Oljud är ett ljud som är störande eller skadligt för hörseln. Alla människor utsätts i någon mån för oljud och om det är för högt stör det ditt arbete, din koncentration eller vila. Oljud påverkar dig mera ju längre tid du vistas i oljudet. Bullerbekämpning är i första hand en arbetsordningsfråga: eliminera källan till oljudet, skaffa tystare maskiner, isolera källan till oljudet och förhindra ekobildning. Enligt arbetssäkerhetslagen skall arbetsgivaren identifiera de faktorer som förorsakar oljud och utreda ifall arbetstagarna utsätts för oljud. Utgående från utvärderingen skall arbetsgivaren avlägsna de risker och skador som oljudet förorsakar, eller minska på dem i den mån som det är möjligt. Allt oljud kan man inte alltid eliminera så var och en måste i sista hand själv se till att han/hon har hörselskydd. Idén med hörselskydd är att skydda hörseln från skadligt oljud och förhindra uppkomsten av hörselskada.  

Om oljudet överstiger 80 dB skall man använda hörselskydd. Tumregel: när man inte längre hör normalt samtal över oljudet skall man skydda sin hörsel!

Fill out my online form.

Spelregler på arbetsplatsen

Alla arbetsplatser har sina egna spelregler, dvs. regler som dikterar hur arbetet och samarbetet skall skötas. För att arbetet skall löpa smidigt är det viktigt att man har spelregler. Arbetsplatsens spelregler kan basera sig på: 

 • lagar och kollektivavtal
 • arbetsgivarens regler eller
 • avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Det är bra om alla aktörer på arbetsplatsen har en likartad bild av arbetsplatsens spelregler.

Fill out my online form.